Retssikkerhed – retsstat – ”Lighed for loven”

Fra tid til anden kan man på visse sider læse, at en person bruger ordene ”Retssikkerhed” og ”retsstat” om forholdene i Danmark. Begge ord (og lignende andre) er forkerte at bruge om diktaturet i Danmark, ligesom udtrykket ”alle er lige for loven” er et hjernevask-begreb der skal foregøgle borgerne (og give udlandet indtrykket af) at Danmark er et demokrati.

Retssikkerhed

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Retssikkerhed er et princip som indebærer at samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, som er klare og gennemskuelige. Begrebet er imidlertid ikke absolut, ligesom en udtømmende beskrivelse vanskeligt lader sig gøre.

Retssikkerheden betyder, at borgerne kan forvente at en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med myndighederne – først og fremmest at der er lighed for loven. Det vil altså sige at der ikke er vilkårlighed i retshåndhævelsen, men at de samme forbrydelser også straffes ens. Som borger kan man forvente en vis service fra det offentliges side, mens man omvendt ikke kan pålægges flere pligter end de, der er lovhjemmel til.

Retssikkerhedsbegrebet kan opdeles i to underbegreber:

•             Materiel retssikkerhed: Indholdet af retsreglerne skal være klare, og det skal være muligt for den enkelte borger at kende sine rettigheder og pligter ved at læse den relevante lov. Når forvaltningen træffer afgørelser skal de have baggrund i loven, ligesom de skal være i overensstemmelse med grundlæggende retsprincipper. De skal være truffet på et grundlag, som hviler på lighed fra loven.

•             Processuel retssikkerhed: Handler om sagsbehandlingen, og sikres bl.a. ved regler om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt fra forvaltningsloven, ligesom borgeren ifølge den processuelle retssikkerhed skal sikres adgang til at klage over det offentliges afgørelser. Hvis ikke man kan klage, taler man om en svækket processuel retssikkerhed, ligesom graden af retssikkerhed er begrænset, hvis klageinstansen kun kan ændre dele af afgørelsen.

---------------------

En lov, der ikke gælder alle, er ikke nogen lov …

---------------------

I Danmark er der bl. a. forvaltningsloven og menneskeretsloven. Man skulle tro at alle offentlige instanser kender mindst disse 2 love, og overholder de forskrifter i dem.

---------------------

De offentlige instanser kender ikke disse 2 love – eller følger dem ikke. Dette sker bevidst da det ikke har konsekvenser for de offentlige instanser.

---------------------

Er dette en korrekt adfærd? Nej … men gør det noget? Vel – det er i høj grad forkert, men har kun en betydning for et retssamfund.

Er Danmark så ikke noget retssamfund? Nej – det er det ikke.

Det ville føre for vidt at komme med det hav af eksempler, der illustrerer at offentlige instanser ikke overholder lovgivningerne – man kan læse om dem her på Facebook, i aviserne, og kender dem sikkert selv.

Mest eklatant er vist de overgreb der gennemføres af Told&Skat. Den seneste og informerede store sag er vist Jesper ”Kasi” Nielsen. Han har skullet bruge 14 millioner kroner for ikke at betale knap 1 billion kroner. Han havde økonomisk grundlag for at kunne føre de relevante retssager. Men fik da sikkert ikke dækket sine udgifter selvom han blev tvunget til disse retssager. Den ”normale” lønmodtager hhv. den arbejdsledige har ikke samme muligheder, og er anvist på det indspiste (og dermed korrupte) ankesystem. Jeg selv var tvangsindlagt i 4 år med at forsvare mig mod deres uhyrligheder, har politianmeldt dem (fordi de ikke overholder loven – men politiet var ligeglad), har søgt juridisk hjælp via Århus Retshjælp der blandt andet kunne meddele mig at de ikke bliver taget alvorligt af den lokale Skatteforvaltning.

Hvis Told&Skat skulle betale erstatninger ville de tænke sig om flere gange før de starter en sag mod et individ eller et firma.

De fleste har ikke råd til at føre en sag mod Told&Skat, derfor giver de fleste efter for deres krav. Hvis Danmark var en retsstat ville enhver have muligheden for at kunne føre en sag mod denne organisation, OG modtage en erstatning hvis Told&Skat taber.

Det var så lidt om Told&Skat, selvom det er langtfra fyldestgørende …

En anden uhyrlig og ulovligt agerende offentlig organisation er Jobcenter: når et individ mister sit arbejde (= indtjeningsgrundlag) kan han/hun ansøge om dagpenge, der administreres af a-kasserne. Snarest efter individet blev arbejdsledig får han brev fra Jobcenteret. Det er et trusselsbrev fordi den indeholder bemærkningen ”hvis ikke du kommer mister du din dagpengeret” – et trusselsbrev til en person der lige har mistet sit indtjeningsgrundlag. En ting er at det er moralsk forkert – en anden er at offentlige myndigheder må ikke udsende trusselsbreve (det er terror) – en tredje ting er at den institution, der lever af den skat individet har betalt brillerer med sine ”invitationer” ikke med sin viden eller anden form for særpræget kompetence – nej: den truer folk, og igen: den truer folk der ikke har den fornødne økonomi for at kunne forsvare sig thi Danmark er ikke noget retssamfund.

Politikerne har svigtet borgerne ved ikke at sikre at der er tilstrækkeligt med arbejdspladser, at have indført et inhumant skattesystem der bl. a. gør at nye arbejdspladser ikke kan dannes, og ved at have indført et inhumant kontrolsystem (Jobcentrene) uden at sikre at de, der kontrollerer individerne, har kompetencen til at kontrollere.

Jeg er klar over at ovenstående langtfra er fyldestgørende for at beskrive de uhyrlige levevilkår i Danmark, men essensen forbliver: Danmark er ikke noget retsstat, og offentlige myndigheder må tilsidesætte lovgivningen uden at det får konsekvenser for dem – individet (borgeren) er bare en belastning der skal holdes nede.

Jeg har bevidst udeladt personlige oplevelser for via de generelle betragtninger at gør opmærksom på de grundlæggende fejl i det danske samfundssystem.

Jeg ser frem til at kunne opleve den politiske vilje til at omdanne Danmark til en retsstat med retssikkerhed for alle borgere

Undertrykkelse af borgere

Vi kender vist alle til forhold, hvor den almindelige borger bliver angrebet af offentligt ansatte, der mener at have retten til at misbruge borgerens tid og tilsidesætte love – der er i mange tilfælde tale om forhold, hvor borgeren ikke kan forsvare sig selv og ikke har råd til at ansætte specialister.

Kan man komme det til livs?

Vi mener ”ja”, og foreslår følgende procedure – proceduren giver muligheden for objektiv sagsbehandling

1. Al henvendelse fra det offentlige skal starte med at informere borgeren om årsagen for henvendelsen – dog ikke kun med ord såsom ”vi ønsker dokumentation”, men den bagved liggende årsag som for eksempel ”vi indleder en undersøgelse for følgende forhold: xxxxxx”. Det må ikke være flere sager men kun 1 ad gangen.

2. det er kun 1 sagsbehandler hos det offentlige som skal beskæftige sig med den indledte sag – der må ikke ske skift. Hvis der skal ske skift, lukkes sagen og kan ikke genoptages.

3. hvis den offentlige sagsbehandler laver fejl, lukkes sagen uden yderligere konsekvens for borgeren.

4. hvis den offentlige sagsbehandler ikke overholder lovgivningen (tjenestemandsloven, menneskerettighederne) lukkes sagen og vedkommendes ministerium informeres. Dette forhold skal ikke afgøres af sagsbehandlerens overordnede.

5. hvis den offentlige sagsbehandler er nødt til at trække på specialisthjælp, skal borgeren kunne trække på tilsvarende specialisthjælp uden omkostninger for borgeren. Specialisten betales af en pulje uden at skulle være tvunget til at oplyse om borgeren. Først når sagen er afsluttet oplyser specialisten klientens navn.

6. Den offentlige sagsbehandler fører en journal – kopi af denne fremsendes til borgeren ved enhver ny henvendelse i den aktuelle sag

Ovenstående er ikke fyldestgørende.

Ovenstående bør gøres til lov. Hvis IKKE lovgiveren gør det kan man lige så godt meddele, at lovgiveren støtter de offentligt ansatte chikanøse medarbejdere og deres vilkårlige overgreb på værgeløse borgere.

Du som borger, der bliver angrebet af en offentligt ansat, bør kræve at ovenstående bliver etableret og anvendt – ikke at give borgeren samme muligheder som den offentligt ansatte har, er de første kendetegn for et diktatur.

Undertrykkelse af borgere

Vi kender vist alle til forhold, hvor den almindelige borger bliver angrebet af offentligt ansatte, der mener at have retten til at misbruge borgerens tid og tilsidesætte love – der er i mange tilfælde tale om forhold, hvor borgeren ikke kan forsvare sig selv og ikke har råd til at ansætte specialister.

Kan man komme det til livs?

Vi mener ”ja”, og foreslår følgende procedure – proceduren giver muligheden for objektiv sagsbehandling

1. Al henvendelse fra det offentlige skal starte med at informere borgeren om årsagen for henvendelsen – dog ikke kun med ord såsom ”vi ønsker dokumentation”, men den bagved liggende årsag som for eksempel ”vi indleder en undersøgelse for følgende forhold: xxxxxx”. Det må ikke være flere sager men kun 1 ad gangen.

2. det er kun 1 sagsbehandler hos det offentlige som skal beskæftige sig med den indledte sag – der må ikke ske skift. Hvis der skal ske skift, lukkes sagen og kan ikke genoptages.

3. hvis den offentlige sagsbehandler laver fejl, lukkes sagen uden yderligere konsekvens for borgeren.

4. hvis den offentlige sagsbehandler ikke overholder lovgivningen (tjenestemandsloven, menneskerettighederne) lukkes sagen og vedkommendes ministerium informeres. Dette forhold skal ikke afgøres af sagsbehandlerens overordnede.

5. hvis den offentlige sagsbehandler er nødt til at trække på specialisthjælp, skal borgeren kunne trække på tilsvarende specialisthjælp uden omkostninger for borgeren. Specialisten betales af en pulje uden at skulle være tvunget til at oplyse om borgeren. Først når sagen er afsluttet oplyser specialisten klientens navn.

6. Den offentlige sagsbehandler fører en journal – kopi af denne fremsendes til borgeren ved enhver ny henvendelse i den aktuelle sag

Ovenstående er ikke fyldestgørende.

Ovenstående bør gøres til lov. Hvis IKKE lovgiveren gør det kan man lige så godt meddele, at lovgiveren støtter de offentligt ansatte chikanøse medarbejdere og deres vilkårlige overgreb på værgeløse borgere.

Du som borger, der bliver angrebet af en offentligt ansat, bør kræve at ovenstående bliver etableret og anvendt – ikke at give borgeren samme muligheder som den offentligt ansatte har, er de første kendetegn for et diktatur.

Historiens største bedrag skal vendes til historiens største gevinst for borgerne

Der er ingen, der nogensinde har kunnet give en logisk forklaring på, hvorfor staten skal låne til brugen af sine egne penge af private. Banker har fået et privilegie, at udstede penge ud af den blå luft - låne dem ud - kræve sikkerhed og renter for pengene de skabte. Denne statsstøtte til bankerne koster årligt samfundet 230 mia. kroner (2015 tal) eller ca. 90.000 kr. for hver borger med indkomst. En sådan åbenlys uanstændig statsstøttet uretfærdigt bedrag til en samfundsklasse kan ikke og skal ikke fortsætte, det skal vendes til gavn for borgerne og samfundet.

Læs mere...

Ubetigent basisindkomst

Ubetinget basisindkomst

Borgernes tryghed er en menneskeret. Det koster ingenting, fordi vi kan beslutte, hvorledes vi vil bruge pengene, enten på basisindkomst til borgernes tryghed, iværksætterlyst og frihed eller vi kan fortsætte med at bruge penge på den offentlige socialforvaltning, der anvender pengene på statsformynderisk borgerkontrol - på overvågning - adfærdsregulering - anklager - sanktioner - statsmonopoliseret afstraffelse - nedværdigende aktiveringsvanvid - ressourceforløb - tvangsmedicinering og nyttejob, der holder de sagesløse ledige for nar?

Læs mere...

Fri hash og...

VP anbefaler ikke brug af hash, men vil afkriminalisere brugen af hash. Pengene vi sparer ved at overvåge - efterforske - anklage - dømme og straffe borgere, vil vi bruge på forskning - information - behandling og derved bringe brugerne tilbage som ligeværdige medlemmer af samfundet. Vi kan ikke kalde noget for et samfund, der lader én eneste borger stå tilbage eller udenfor. Hvis det skulle vise sig, at være en dårlig idé, kan vi altid give hash-handelen tilbage til rockerne.

Læs mere...

Pengeskabelsen og moral

Bevidstheden om bankernes privilegier til at skabe penge ud af den blå luft, er på få år gået fra latterlig konspiration til pinlige sandheder. Fordi samfund er dannet på ønsket om retfærdighed, vil noget uretfærdigt og umoralsk kræve politiske love, derfor vil pengeskabelsen på sigt overdrages fra bankerne til et uafhængigt organ, der vil virke til gavn for samfundet. Det vil give enorme indtægter for staten i 2015 på over 200 mia. per år. VP foreslår helt enkelt og fair at indtægterne fordeles ligeligt mellem danske borgere.

Læs mere...

Gør Danmark til et brand for økologi og dyrevelfærd

Det brand (brand er når et firma er kendt for noget) skal skaffes ved et totalforbud mod pesticider og institutioners indkøb.

Læs mere...

Politik fra hjertet – til gavn for alle – i en ny tid

 Politik fra hjertet

til gavn for alle

 Visions-Partiet

i en ny tid

 

Visions-Partiet fejrede 10 års jubilæum i 2012 med nye visioner for samfundet. Visioner, som er grundfæstet i både rationel tænkning og hjertets unikke visdom.

Vor baggrund er et humanistisk livssyn og en anerkendelse af det spirituelle. Det spirituelle refererer ikke til nogen religion, men er et udtryk for, at vi er en del af en større helhed - at vi kan løfte os ud over os selv.

Læs mere...

Politiske mål

Ansvarlig Fødevarepolitik

Nej til et samfund med patenteret GMO.
Ja til et samfund med giftfrie og økologiske/biodynamiske fødevarer.

Læs fødevare kvalitet
Læs Bioteknologi

Børn-Unge-Uddannelse

Vi ønsker et samfund, hvor børn og unge lærer om "Livsvisdom", der bl.a. kan handle om: Det enkelte menneske er værdifuldt og unikt, respekt for alle mennesker, respekt for alt liv, etik, gruppefølelse og samarbejde, udvikling af evnen til tilgivelse, god vilje og hensyn, konfliktløsning, ansvar.

Læs Børn-unge-uddannelse

Sundhed

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker har fri adgang til naturlig og holistisk behandling på lige fod med konventionel behandling.

Læs Sygdom og sundhed

Erhverv

Vi ønsker et samfund hvor fremstilling og produktion er baseret på bæredygtighed fremfor udnyttelse af jordens ressourcer.

Læs Erhverv

Kultur og Religion

Vi ønsker at samfund der er baseret på tryghed frem for frygt. Et samfund der er baseret på tillid frem for kontrol.

Læs fra folkekirke til folkets kirke

Samfundsstruktur

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker oplever fællesskab, mening og helhed frem for ensomhed og meningsløshed.

Læs samfundsstruktur

Internationalt

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker behandles som ligeværdige og værdifulde frem for mindreværdige og ringeagtet.

Læs Internationalt

Udenrigspolitik

Vi ønsker et samfund hvor mennesker anerkendes frem for kritiseres.

Læs En ny dansk udenrigspolitik...

Håb,Drømme og Visioner

Vi ønsker et samfund hvor alt liv behandles med respekt frem for at blive udnyttet og mishandlet.

Det vigtigste i Livet

Vi ønsker et samfund hvor menneskers, dyrs og naturens trivsel sættes højere end økonomisk, materiel vækst.

Læs Det vigtigste i livet

Visions-Partiets visioner


Her er nogle af Visions-Partiets visioner for samfundets værdier

 

Læs mere...

Idégrundlag og værdier

Idegrundlaget for Visions-Partiet er:

Visdom

  • Det åndelige menneske
  • Det holistiske princip
  • Den skabende bevidsthed

Læs mere...

Partiet

Artiklen præsenterer partiets grundide

Læs mere...

Det vigtigste i livet

Ved årsmødet i VisionsPartiet 29-4-2006 fik deltagerne 2 min. til at skrive ned, hvad de hver især syns er det vigtigste i deres liv, altså helt uforberedte og meget lidt tid.

Læs mere...

En ny dansk udenrigspolitik

Udenrigspolitik bør baseres på udvikling af mellemfolkelige erfaringer. Vi danner venskabsbyer.

Læs mere...

Internationalt

Politiske mål for Global Økonomi, Udenrigspolitik, EU, Færøerne og Grønland, Ulandshjælp, Sikkerhedspolitik.

Læs mere...

Samfundsstrukturer

Politikken for Samfundsstruktur, arbejde, økonomi, Blandingsøkonomien, Borgerløn, Skatter og afgifter, Statens indtægter og udgifter, Boliger

Læs mere...

Erhverv

Vi ønsker et samfund hvor fremstilling og produktion er baseret på bæredygtighed fremfor udnyttelse af jordens ressourcer.

Læs mere...

Narkopolitik

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Læs mere...

Retsvæsenet

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Læs mere...

Kriminalitet

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Læs mere...

Flygtning indvandrere

Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som invandrer kan bidrage med.

Læs mere...

Abort

Større oplysning og forebyggelse kan give færre uønskede graviditeter.

Læs mere...

Sygdom og sundhed

Sygdom og sundhed skal have langt højere grad af fokus på sundhed - både fysisk og psykisk - i stedet for ensidig fokusering på helbredelse.

Flygtning invandrere. Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som invandrer kan bidrage med.

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Læs mere...

Børn/unge, uddannelse

Fokus på forældre, lærere og pædagoger som forbilleder. Uddanne forældre, lærere og pædagoger i livsvisdom, herunder kærlig kommunikation. Storstilet indsats med henblik på at finde veje til at give børn og unge værdier og mening i livet.

Vælge pædagogik og mål ud fra en viden om barnets og den unges udviklingsfaser, og ikke vælge pædagogik og mål primært ud fra krav om bestemte præstationer.

Læs mere...

Hvordan har vi det?

Sygdom og sundhed skal have langt højere grad af fokus på sundhed - både fysisk og psykisk - i stedet for ensidig fokusering på helbredelse.

Flygtning indvandrere. Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som indvandrer kan bidrage med.

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Læs mere...