Sygdom og sundhed

Sygdom og sundhed skal have langt højere grad af fokus på sundhed - både fysisk og psykisk - i stedet for ensidig fokusering på helbredelse.

Flygtning invandrere. Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som invandrer kan bidrage med.

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

 

Sygdom og Sundhed

1. Analyse

Sundhedssystemet er fundamentalt vigtigt for vores velfærdssamfund. Vi er sikret, så vi kan få lægelig behandling, hvis vi har brug for det. Lægevidenskaben har igennem mange års intensiv og omfangsrig forskning givet os en stor viden om sygdomme og om medicinske helbredelsesmetoder. Mange læger gør også et fortrinligt arbejde på at forbedre patienters livsvilkår, og flere og flere læger er begyndt at samarbejde med alternative behandlingsformer såsom akupunktue og zoneterapi, og de giver bud på bedre kost, motion m.v.

Politikere på tværs af det politiske spektrum har udtalt interesse for at støtte samarbejde mellem læger og de alternative. En begyndende forskning, om end beskeden, vedrørende de alternative behandlingsformer er kommet i gang.

Vi hører til blandt de rigeste lande, og mange mennesker i andre lande misunder os vores levestandard. Men den fysiske levestandard og vores sundhedssystem er ikke nok til, at vi alle sammen har det godt:

 • Der er over 1 mio. allergikere i Danmark.
 • Det anslås, at der er ca. 700.000 mennesker i Danmark med et alkoholproblem.
 • Omkring 200.000 lider af depression.
 • 6,9% af alle voksne danskere har indenfor det seneste år haft tanker om at tage deres eget liv uden faktisk at ville gøre det. Hver dag lykkes det for 1-2.
 • Der er 1,3 mio. overvægtige, heraf 400.000 svært overvægtige.
 • Livsstilsbetingede dødsfald (følge af tobak, alkohol og fedme) udgør 24,3% af samtlige dødsfald.
 • Vi har folkesygdommene hovedpine, stress og dårlig ryg.

I de sidste årtier, er alternativ behandling blevet udbredt i Danmark, hvor efterhånden omkring 40% af befolkningen har brugt det. Mange har efterlyst et egentligt samarbejde mellem læger og alternative behandlere, men dette har været svært pga. lægevidenskabens modvilje mod at acceptere den alternative behandling. Der er imidlertid ved at ske en lille åbning.

Den alternative behandlings udbredelse har afstedkommet, at lægevidenskaben selv er kommet i søgelyset. Tingene er således sat i relief:

 • Lægevidenskabens efterlysning af beviser for de alternative behandlings metoders virkninger ud fra en bestemt videnskabelig metode skal ses på baggrund af, at næppe mere end 20% af lægernes behandling, er evidensbaseret og grundet på solide videnskabelige undersøgelser.
 • Hver 10. patient kommer mere eller mindre alvorligt til skade ved mødet med sundhedsvæsnet pga. utilsigtede hændelser.
 • Det skønnes at 5.000 mennesker dør i Danmark om året som følge af fejlbehandling, det er således den 3. hyppigste dødsårsag!
 • De alternative behandlingsmetoder har ikke bivirkninger i nævneværdigt omfang.
 • En del af de alternative behandlingsmetoder er dokumenterede. Men denne dokumentation vender lægevidenskaben ryggen uden at kende til dem. Dette er en uvidenskabelig måde at afvise noget på!
 • 90% af al medicin virker kun mellem 30-50% af tilfældene.
 • Omkring 42% af brugerne af alternativ behandling bruger netop det alternative fordi den etablerede behandling ikke har virket.
 • Medicinske tidsskrifter, der informerer om forskningen bag medicinen, føres bag lyset af medicinalindustrien: næsten 50% af artiklerne er af "spøgelsesforfattere", som ikke er de uafhængige forskere, som de angiver at være, idet de er lønnet af medicinalindustrien.

2. Bevidstgørelse

Disse ting tyder på, at vores sundhedsvæsen ikke fungerer efter hensigten. Folkesundheden er stadig ikke tilfredsstillende, selv om vi bliver ved med at bruge store summer på den, ja udgifterne stiger - medmindre vi skærer ned på andre områder, som bl.a. har med livskvalitet at gøre.

Lægevidenskaben og den alternative behandling har hver deres fordele og ulemper. Tilsammen vil det kunne danne et stærkt sundhedsvæsen. Det forudsætter en gensidig anerkendelse og et samarbejde.

Lægevidenskaben har - på trods af megen god indsats - store mangler og grundlæggende ulemper, idet hele lægevidenskabens menneskesyn er for snævert.

Selv om der i årtier er brugt ufattelige summer på lægevidenskabelig forskning, så har vi paradoksalt nok en tendens til, at flere og flere skal behandles.!

Det skyldes at forskningen har været fokuseret på at bekæmpe sygdom og kun i beskedent omfang på at undgå sygdom!

Den form for behandling der bruges "sundhedsvæsnet" skaber i mange tilfælde blot nye sygdomme, fordi den egentlige årsag til sygdommen ikke findes.

En følge af denne problemstilling er, at jo flere skavanker og sygdomme lægevidenskaben gennem ny forskning bliver i stand til at helbrede eller lindre - samtidigt med at de sygdomme der behandles ikke indskrænkes væsentligt - jo mere må sundhedsvæsnet have tendens til at vokse.

Vores nuværende "Sundhedsvæsen" har den indbyggede mekanisme, at udgifterne vil blive ved med at stige

3. Politiske mål

Langt højere grad af fokus på sundhed - både fysisk og psykisk - i stedet for ensidig fokusering på helbredelse.

Undervisning i dette indenfor sundhedssystemet, og også i skolerne.

Fremme af så naturlig (økologisk), bivirkningsfri og holistisk behandling som muligt med tid til kærlig omsorg og forståelse.

På sygehusene gives der plads til alternative behandlere. Dette kan umiddelbart gøres - det fordrer "kun" en ny og fleksibel tankegang. Det kan gøres hurtigt og uden ekstra udgifter, idet læger og sygeplejersker kan aflastes, således at de kan komme af med det belastende og urimeligt dyre overarbejde. Mangelen på læger og sygeplejersker kan afskaffes, og ventelisterne kan nedbringes på denne måde. Fremme af samarbejde mellem læger og alternative behandlere, dels igennem forskningsprojekter og dels i sundhedshuse og på hospitaler.

Hospitalerne skal efterhånden udvikles til at være sundhedshuse.

I lægeuddannelsen skal der indføres moduler som orienterer om alternativ behandling, så lægerne er orienterede om dette, og ligeledes moduler vedrørende livskundskab/livsvisdom Forskning i sammenhængen mellem psyke og sygdom.

Fremme af psykoterapi i sundhedsvæsnet.

Fremme af bevidsthed om menneskets selvhelbredende kræfter - også i sundhedsvæsnet. Forskning i dette. Ny grundlæggende forskning i sammenhængen mellem livskvalitet og sundhed med stærkt fokus på sundhed i både krop, sjæl og ånd, herunder især stress faktorer, mindreværdsfølelse, fremmedgjorthed og angst.

Pleje af de sjælelige/åndelige kvaliteter - som er helbredende på alle planer, - også dette ind i sundhedsvæsnet og i skolerne.

Forskning vedrørende kosttilskud ud fra en holistisk indfaldsvinkel

Formidling af information om kost, kosttilskud og ernæring i det hele taget.

Herunder information om vegetarisme - i relation til sundhed/sygdom